Disclaimer

DISCLAIMER WEBSITE

De inhoud van deze website is slechts informatief, ongeacht of deze gegevens van UCoach zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. De verstrekte informatie over bankdiensten of -producten vormt geen aanbod dat UCoach kan verbinden. De geboden informatie is geen deskundig advies. UCoach heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de informatie, gegevens en andere data en werkt de inhoud van de website op geregelde tijdstippen bij. Niettemin garandeert UCoach niet dat de op de website verstrekte informatie of gegenereerde berekeningen juist, volledig of actueel zijn dan wel ononderbroken bereikbaar zijn. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik van de aangeboden informatie of berekeningen voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De berekeningen gemaakt door de tools zijn louter indicatief.

UCoach is niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan een (in)direct gebruik of raadpleging van de website of de inhoud ervan of voor gebruik of raadpleging van de berekeningsmodules. UCoach is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door niet beschikbaarheid van deze website.

Door naar de pagina's op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien de bezoeker voormelde bedingen niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient hij/zij zich te onthouden van het betreden van deze pagina's en het kennis nemen van de daarop gepubliceerde informatie.

DISCLAIMER OP BEREKENINGEN

De huidige berekeningen zijn slechts indicatief en kunnen variabel zijn afhankelijk van de desgevallend ingegeven parameters. De verstrekte berekeningen vormen geen aanbod dat UCoach kan verbinden. De geboden informatie is geen deskundig advies. UCoach garandeert niet dat de gegenereerde berekeningen juist, volledig of actueel zijn. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik van de aangeboden informatie of berekeningen voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

UCoach is niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan een (in)direct gebruik van de berekeningen.

X
?
OPTIONS